Kurs EAGLE – Rozdział 5 – Używanie bibliotek

30 września 2012, autor: kzmuda

Program EAGLE rozpowszechniany jest z mnóstwem bibliotek zawierających zarówno przelotki jak i elementy montowane powierzchniowo. Drzewo widoczne w Panelu Sterowania programu EAGLE oferuje podgląd szczegółowych informacji na temat zawartości bibliotek. Aby nauczyć się korzystania z bibliotek programu najpierw należy utworzyć nowy schemat z czystym obszarem rysowania. W tym celu wybieramy odpowiednio File/New/Schematic.

Polecenie ADD

Aby wybrać element z biblioteki wybieramy ikonę

ADD Ikona: ADD

znajdującą się na pasku narzędzi poleceń. Zostanie wyświetlone nowe okno. Z lewej strony znajduje się lista dostępnych bibliotek. Wejście do każdej z bibliotek możliwe jest poprzez kliknięcie w znak (+). W tym momencie zostaną wyświetlone wszystkie jej elementy. Klikając na dowolnym elemencie, z prawej strony zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na jego temat (rozmiar, rodzaj obudowy, itd.). Teraz w polu Search możemy wprowadzić jeden lub więcej parametrów wyszukiwania. Możemy wpisać nazwę poszukiwanego elementu lub dowolne słowo znajdujące się w jego opisie. Dozwolone jest używanie znaków zastępczych takich jak „*” czy „?”. Jeżeli po uruchomieniu polecenia ADD nie widać bibliotek, oznacza to, iż nie zostały one załadowane.

Jeśli chcemy, na przykład, umieścić element 74LS00 w polu wyszukiwarki wpisujemy:

74*00

lub

74LS00

* jest znakiem zastępczym określającym technologię i/lub wariant obudowy. Rezultatem szukania jest wykaz elementów wykonanych w różnych technologiach i różnych obudowach. Zaznaczamy pożądany element i klikamy na OK. Teraz możemy umieścić element na schemacie. Przesuwamy kursor w lewą stronę ekranu i klikamy lewym przyciskiem myszy. Przesuwamy kursor w prawo i umieszczamy kolejny element. W ten sposób umieszczamy cztery bramki na środku obszaru rysowania. Następnie umieszczamy w pobliżu piątą bramkę. Program EAGLE nazwał cztery pierwsze bramki IC1A…IC1D. Bramka piąta została natomiast nazwana IC2A. Jest tak dlatego, iż piąta bramka wymaga drugiego układu scalonego. Jeśli spojrzymy na warstwę 93 Pins lub w linii poleceń wpiszemy:

DISPLAY PINS

parametry pinów zostaną wyświetlone na zielono.

Powiększamy rysunek. Bramki zostały wyświetlone w większej skali. Można zauważyć, że piny zostały oznaczone jako Input (In) lub Output (Out) oraz to, że liczba wyświetlana jest w Swaplevel. Swaplevel informuje, że pin może być zamieniony z innym pinem takiego samego elementu, który ma przydzielony ten sam Swaplevel (Patrz polecenie PINSWAP). Na przykład pin z swaplevel 1 może być zamieniony z innym pinem, który posiada swaplevel 1. Swaplevel 0 oznacza, że pin nie może być zmieniony. Tak długo, jak polecenie ADD będzie aktywne, symbol bramki będzie przypisany do kursora.

Używając ikony

Zoom-in Ikona: ZOOM-IN

lub klawisza F4 wyświetlamy większą część. Następnie naciskamy klawisz ESC, aby wyświetlić okno polecenia ADD. W polu Search wpisujemy poniższy przykład:

*555N*

lub

*555*

Klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na LM555N wybieramy element z biblioteki linear.lbr. Klikamy dwukrotnie prawym przyciskiem myszy, aby obrócić element o 180°, a następnie klikając lewym przyciskiem myszy umieszczamy element w dowolnym miejscu obszaru rysowania. Powtarzamy to samo z innymi elementami. Możemy również zauważyć, że biblioteki (w zależności od potrzeb) zawierają elementy o symbolice europejskiej oraz amerykańskiej.

Dopóki polecenie ADD będzie aktywne, możemy wrócić do menu polecenia ADD. Aby to uczynić naciskamy klawisz ESC. Dwukrotne naciśnięcie klawisza ESC powoduje anulowanie polecenia.

Inną metodą umieszczania elementów na schemacie jest przeciągnięcie ich z drzewa znajdującego się w Panelu Sterowania do okna Edytora schematów. Układamy okna w taki sposób, aby widzieć je równocześnie. Wybieramy, na przykład, element LN555N z linear.lbr w widoku drzewa (gałąź Librares). Używając metody Drag&Drop (przeciągnij i puść), aby przenieść element do Edytora schematów. Jeśli wybierzemy element, który może posiadać więcej niż jeden rodzaj obudowy lub technologii wykonania, to przed umieszczeniem go na schemacie zostaniemy poproszeni o wybranie odpowiedniego wariantu z menu.

Domyślnie program EAGLE przyjmuje, że wszystkie aktywne elementy są podłączone do tego samego źródła zasilania i tego samego uziemienia. Piny zasilania nie są wyświetlane. Są natomiast automatycznie podłączane do źródła zasilania i uziemienia podczas generowania płytki (jeżeli użytkownik nie dołączy innych sygnałów). Aby umieścić je na schemacie należy użyć polecenia

INVOKE Ikona: INVOKE

Większość elementów (zawartych w bibliotekach), które posiadają tylko jeden pin zasilania i uziemienia, są definiowane w ten sposób, że piny sygnałów zasilających są niewidoczne. W niektórych przypadkach (na przykład w przypadku układu 555N, przechowywanego w bibliotece liniowej) piny te powinny być widoczne. W takiej sytuacji należy podłączyć pin zasilania z odpowiednią siecią.

Pomoc programu EAGLE umożliwia otrzymanie informacji na temat poleceń ADD oraz UPDATE umożliwiających aktualizowanie i dodawanie elementów oraz całych bibliotek.

Polecenie USE

Domyślne ustawienia powodują, że polecenie ADD przeszukuje wszystkie biblioteki zawarte w katalogu bibliotek (wybieramy odpowiednio z menu Panelu Sterowania Options/Directories/Libraries). Istnieje możliwość wykluczenia funkcji przeszukiwania. Aby to uczynić, przy gałęzi Libraries (w widoku drzewa w Panelu Sterowania) klikamy na zielony znacznik. Kolor zielony oznacza, że biblioteki są aktualnie w użyciu, szary zaś oznacza bibliotekę nieużywaną. To jest dokładnie funkcja USE, którą możemy wywołać za pomocą linii poleceń. Na przykład polecenie:

USE *

powoduje, że wszystkie elementy (znajdujące się w ścieżce dostępu do bibliotek) stają się dostępne. Więcej informacji na temat polecenia USE znajdziemy w pomocy programu.

Polecenie INVOKE

Polecenie INVOKE może być użyte do zezwolenia na podłączenie aktywnych elementów do źródła zasilania innego niż VCC i GND. Wybieramy ikonę

INVOKE Ikona: INVOKE

a następnie klikamy lewym przyciskiem myszy na bramkę IC2A. Zostanie wyświetlone menu. Klikamy dwukrotnie na PWRN oraz na pinach zasilania, aby przyłączyć IC2 do kursora. Teraz możemy umieścić go gdziekolwiek, klikając w tym celu lewym przyciskiem myszy i podłączając go do dowolnej sieci. Inną cechą polecenia INVOKE jest możliwość zezwalania na dołączanie sekwencji odnośników użytkownika przed automatycznym dokonaniem tego przez program EAGLE. Jeżeli polecenie INVOKE jest wciąż aktywne klikamy lewym przyciskiem myszy na IC2A. Zostanie wyświetlone menu. Gwiazdka przypisana do bramki A wskazuje na to, że bramka ta jest aktualnie używana. Elementy bez gwiazdek natomiast, można wykorzystać.

Jeśli chcemy, aby IC2C był umieszczony przed IC2B, klikamy dwukrotnie na C w wyświetlonym menu. Okno zostanie zamknięte, a IC2C będzie przyłączony do kursora. Klikamy lewym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu, aby umieścić element. Pozostałe bramki będą używane przez program EAGLE do momentu dodania kolejnego układu.

Jeśli chcemy umieścić bramki na więcej niż jednym arkuszu, używamy polecenia INVOKE (na nowym arkuszu) i wpisujemy nazwę elementu w linii polecenia. Zostanie wyświetlone menu polecenia INVOKE.

Możemy umieszczać w obszarze rysowania elementy z dowolnej liczby bibliotek. Elementy są zapisywane w całości razem z plikami schematów lub płytek. Jeżeli element zostanie umieszczony w pliku, nie ma potrzeby przesyłania biblioteki, z której dany element pochodził.

Skomentuj

*