AD10 – część 4 – Tworzenie schematu ideowego

18 stycznia 2012, autor: kzmuda

Projekt

Mając stworzony projekt i otwarty schemat możemy przystąpić do projektowania. Zaprojektujemy bardzo prosty układ, a mianowicie przerzutnik astabilny na tranzystorach. Do projektu wykorzystamy standardowe biblioteki Altiuma. Poniżej znajduje się schemat do stworzenia, którego dążymy. Dalej opiszę jak tego do0konać.

Schemat przerzutnika astabilnego

Schemat przerzutnika astabilnego

 

Przy tym projekcie będziemy korzystać ze standardowych bibliotek dołączonych przez producenta. Na początku upewnijmy się, czy interesujące nas biblioteki są załączone. W tym celu klikamy w zakładkę znajdującą się po prawej stronie okna programu lub najeżdżamy na nią kursorem i odczekujemy chwilkę. Wysuwa nam się okno Libraries, gdzie klikamy w przycisk o tej samej nazwie Libraries… w konsekwencji czego wyskakuje okienko z włączonymi bibliotekami (zakładka Installed). Szczególnie interesują nas biblioteki:

  • Miscellaneous Connectors.IntLib
  • Miscellaneous Devices.IntLib

Te biblioteki powinny być widoczne na liście Installed i zaznaczone w kolumnie Activated tak jak to przedstawia poniższy zrzut ekranu.

Standardowe biblioteki

Standardowe biblioteki

Gdyby z jakichś przyczyn bibliotek nie było na liście, to należy je zainstalować za pomocą przycisku Install… znajdującego się w prawym dolnym rogu okna. Następnie należy odszukać biblioteki i dołączyć je do listy. Biblioteki powinny znajdować się w lokalizacji: C:\Users\Public\Documents\Altium\AD 10\Library . Oczywiście to jest ich domyślna lokalizacja. Jeżeli program instalowany był na innej partycji lub z innymi niż domyślne ustawienia, wówczas umiejscowienie bibliotek może być inne.


Zabieramy się za wstawianie elementów, na pierwszy ogień pójdą rezystory. W tym celu klikamy ponownie zakładkę Libraries, tak aby pokazało nam się okno z bibliotekami. Z rozwijalnej listy wybieramy bieżącą bibliotekę: Miscellaneous Devices.IntLib, a następnie, tak jak w oknie poniżej, wpisujemy słowo RES. Pozwoli to ograniczyć listę elementów w przeglądarce do tych, które zawierają w swojej nazwie ciąg znaków RES. Z listy która się pojawi wybieramy element Res3. Wyboru dokonujemy przez dwukrotne kliknięcie elementu na liście lub zaznaczenie go, a następnie kliknięcie w przycisk Place Res3.

Wybór rezystora

Wybór rezystora

 

Przesuwając kursor nad schemat, możemy zauważyć, że mamy do niego „przyklejony” element, który zamierzamy wstawić. Zanim jednak go wstawimy, kliknijmy na klawiaturze klawisz TAB. Rozwija nam się okno z właściwościami elementu. Jako, że wstawiamy pierwszy rezystor na schemacie, możemy nadać mu oznaczenie R1 w polu designator. Nadając numer przed wstawieniem elementu, będzie on automatycznie zwiększany o jeden przy wstawianiu kolejnych. W pole comment możemy wpisać dowolny tekst, który będzie charakteryzował wstawiany przez nas element. W zamieszczonym przykładzie wpisałem tolerancję elementu. W liście parametrów po prawej stronie okna znajduje się parametr value, gdzie wpisujemy domyślną wartość – tutaj jest to 1k, co oznacza rezystor 1kΩ. Zaznaczenie w kolumnie Visable w liście parametrów oznacza, że dany parametr będzie wyświetlany przy elemencie na schemacie. Uwaga, jeżeli element został już wstawiony na schemat, a chcemy edytować jego parametry, po prostu klikamy dwa razy lewym klawiszem myszki na wybranym elemencie.

Właściwości elementu res3

Właściwości elementu res3

 

Po uzupełnieniu właściwości elementu klikamy w przycisk OK, następnie klikając w schemat w wybranym miejscu, wstawiamy element. W naszym przykładzie wstawiamy osiem rezystorów. Klikając w spację obracamy rezystor w okół kursora o kąt 90 stopni. Po wstawieniu ostatniego elementu klikamy w klawisz ESC, aby przerwać wstawianie kolejnych elementów. Przykładowe rozmieszczenie elementów przedstawia poniższy zrzut ekranu.

Przykładowe rozmieszczenie rezystorów

Przykładowe rozmieszczenie rezystorów

 

Następnymi elementami jakie wstawimy będą kondensatory. W rozwijanym panelu Libraries wpisujemy słowo „CAP” tak aby odfiltrować listę elementów i pokazać tylko te najbardziej interesujące elementy. Z listy wybieramy Cap Semi.

Wybór kondensatora

Wybór kondensatora

 

Przed wstawieniem elementu warto kliknąć na klawiaturze klawisz TAB w celu edycji parametrów wstawianego kondensatora. Wpisujemy dane takie jak na poniższym zdjęciu.

Właściwości elementu Cap Semi

Właściwości elementu Cap Semi

 

Wstawiamy dwa kondensatory tak jak na poniższym zdjęciu.

Wstawianie kondensatorów

Wstawianie kondensatorów

 

Następnie dodajemy tranzystory. Ze względu na fakt, że wyszukiwanie tranzystora przez wpisywanie słowa „trans” lub podobnego w oknie Libraries nie daje żadnych efektów musimy poszukać tranzystora w całej liście. Interesująca wydaję się pozycja QNPN, gdzie znajduje się tranzystor bipolarny npn z obudową SMD. Wybieramy ten element.

Wybór tranzystora

Wybór tranzystora

 

Tak jak za poprzednim razem taki i teraz edytujemy parametry tranzystora przez naciśnięcie klawisza TAB.

 

Edycja parametrów elementu QNPN

Edycja parametrów elementu QNPN

 

Teraz wstawiamy tranzystory. Może zajść konieczność odbicia lustrzanego symbolu względem jednej z osi (x lub y), w tym celu, jeszcze przed wstawienie elementu możemy kliknąć na klawiaturze klawisz „x” lub „y” co powoduje odbicie elementu względem odpowiedniej z osi tak jak to pokazuje poniższy rysunek.

 

Odbicie lustrzane elementu

Odbicie lustrzane elementu

 

Ostateczne ułożenie tranzystorów pokazuje poniższy zrzut ekranu.

 

Ułożenie tranzystorów

Ułożenie tranzystorów

 

Ostatnim elementem jaki dodamy będzie dioda LED. Wpisujemy w zakładce Libraries słowo „LED” i z wyświetlonej listy wybieramy LED2.

 

Wybór diody LED

Wybór diody LED

 

Edytujemy parametry diody według poniższego okna.

 

Edycja elementu LED2

Edycja elementu LED2

 

Wstawiamy na schemat. W tym momencie możemy zacząć układać designatory i opisy elementów. Może się okazać, że raster (czyli skok kursora z elementem na schemacie) jaki mamy obecnie ustawiony będzie zbyt duży aby sensownie ustawić opis. W tym celu możemy kliknąć klawisz „g” (pierwsza litera angielskiego słowa „grid”) na klawiaturze aby zmienić raster. Zmiana rastra następuje wg schematu 1->5->10->1… itd. Bieżący raster widoczny jest w lewym dolnym rogu programu. Myślę, że do układania designatorów wystarczy raster 5.

 

Porządkowanie schematu i zmiana rastra

Porządkowanie schematu i zmiana rastra

 

Po uporządkowaniu elementów możemy przystąpić do ich połączenia. Prawidłowe łączenie elementów odbywa się za pomocą polecenia Place Wire. Polecenie możemy wybrać z paska narzędzi znajdującego się w górnej części programu.

Polecenie: place wire

Polecenie: place wire

 

Aby poprowadzić połączenie pomiędzy elementami należy rozpocząć rysowanie od jednego z padów dowolnego elementu. Aby mieć pewność, że połącznie „dobrze się zamocowało” o dany element, najeżdżamy kursorem nad pad elementu, aż pojawi się czerwony znak w kształcie litery „X” przy kursorze. Wtedy mamy pewność, że zaczynamy rysowanie od początku padu elementu – możemy kliknąć lewym klawiszem myszy aby rozpocząć prowadzenie połączenia. Przykład pokazany jest poniżej.

Rysowanie połącznia elektrycznego

Rysowanie połącznia elektrycznego

 

Aby zakończyć rysowanie połączenia klikamy lewym klawiszem myszki. Teraz łączymy wszystkie elementy tak jak na schemacie z początku rozdziału. Problem może stanowić jedynie połączenie biegnące pod kątem 45 stopni, które zaczyna się przy bazie tranzystora i kończy na kondensatorze. Mamy dwa takie połączenia. Aby rozwiązać ten problem, należy, podczas rysowania linii, wcisnąć kombinację klawiszy „Shift+Spacja” tyle razy, aż pojawi nam się możliwość łączenia pod kątem 45 stopni.

 

Zmiana trybu połączenia elektrycznego

Zmiana trybu połączenia elektrycznego

 

Poniżej przedstawione są wszystkie tryby, przez które przechodzimy klikając w kombinację klawiszy „Shift+Spacja”. Pierwszy tryb to prowadzenie połączeń, z możliwością prowadzenie linii pod kątem 90 stopni. Tryb drugi umożliwia prowadzenie linii pod kątem 45 stopni. Tryb trzeci pozwala na łączenie linii pod dowolnym kątem. Ostatni tryb, oznaczony przerywaną linią, oznacza tryb automatyczny. Wystarczy połączyć dwa punkty przerywaną linią aby program sam wytyczył połączenie. Nie zalecam stosowania ostatniego tryby ze względu na dość dużą nieprzewidywalność tego co może uczynić automat.

Tryby prowadzenia połączeń

Tryby prowadzenia połączeń

 

Warto dodać, że do zmiany kierunku prowadzenie połączenia służy klawisz „Spacja”.

Załóżmy, że doszliśmy do wniosku, iż chcemy zmienić kondensator na większy. np. 22μF ponieważ chcemy aby nasz generator pracował dużo wolniej, przynajmniej tak wolno abyśmy mogli zaobserwować jego pracę gołym okiem. Kondensator ceramiczny o wartości 22μF jest co najmniej trudno dostępny dlatego zmienimy także typ kondensatora na elektrolityczny. Kliknijmy zatem dwukrotnie lewym klawiszem myszki na dowolnym kondensatorze tak aby pokazało nam się okno z właściwościami elementu. W otwartym oknie klikamy w przycisk Choose… w sekcji Link to Library Component. Z listy elementów jaka nam się wyświetli wybieramy element Cap Pol3. Klikamy w przycisk OK. Okna z wyborem elementów zamyka się. W polu komentarz, naszego pierwszego okna, możemy wpisać np. wartość napięcia 10V a w polu Value wpisać 22uF. Klikamy OK.

 

Zmiana elementu na schemacie

Zmiana elementu na schemacie

 

Oczywiście procedurę powtarzamy z drugim kondensatorem na schemacie. W efekcie schemat w tym momencie powinien wyglądać tak jak poniżej.

 

Schemat ze zmienionymi kondensatorami

Schemat ze zmienionymi kondensatorami

 

Brakuje nam jeszcze na schemacie zasilania. Dodajmy je zatem. Do podłączania zasilania służą obiekty typu Power Port. Można powiedzieć, że są to elementy, które przekazują napięcie tam gdzie są podłączone. Zachowują się po części jak etykiety dla połączeń elektrycznych (Label), o tym dalej jeszcze w tym rozdziale. W każdym razie potrzebujemy dostarczyć dwa sygnały: dodatni biegun zasilania i masę. Wstawmy najpierw dodatni biegun zasilania. Czynimy to wybierając polecenie VCC Power Port.

Wstawianie elementu typu Power Port

Wstawianie elementu typu Power Port

Zanim wstawimy element na schemat warto kliknąć klawisz TAB na klawiaturze, aby wejść do właściwości elementu. Tam można zmienić nazwę etykiety (w przykładzie wpisałem 9V), zmienić kolor (przez kliknięcie pola z kolorem – w liście jaka się pokaże wybrałem kolor o numerze 221), oraz zmienić wygląd naszego elementu ( z listy wybrałem arrow – strzałka).

 

Właściwości elemetu Power Port

Właściwości elemetu Power Port

 

Tak ustawiony element możemy wstawić na schemat. Po wstawieniu elementu możemy jeszcze raz kliknąć klawisz TAB i wejść ponownie do właściwości elementu. Tym razem wpiszemy w polu Net wartość „GND”, w polu Style, wybierzemy „BAR”, a w polu kolor wybierzemy kolor niebieski np. numer 223. Wstawiamy ten element cztery razy, każdy podłączając do emiterów tranzystorów. Generalnie schemat powinien teraz wyglądać tak jak ten poniżej.

 

Schemat po dodaniu Power Port

Schemat po dodaniu Power Port

 

Zasilanie mamy już podłączone, ale… musi ono fizycznie skądś się brać. Zatem należy dodać jakieś złącze przez które będziemy mogli dostarczyć zasilanie. W tym celu zmierzamy do zakładki Libraries po prawej stronie programu i otwieramy okno Libraries… tam wybieramy bibliotekę Miscellaneous Devices.IntLib a następnie odnajdujemy element Header 2.

 

Wstawianie złącza

Wstawianie złącza

 

Dodajemy wybrany element do schematu, możemy wcześniej w polu Comment we właściwościach elementy wpisać np. ZASILANIE oraz nadając nazwę P1. Następnie do jednego z jego wyprowadzeń dołączamy „9V” a do drugiego „GND”, oczywiście czynimy to za pomocą elementów Power Port. Tak oto ukończyliśmy nasz schemat.

 

Schemat przerzutnika astabilnego

Schemat przerzutnika astabilnego

Dodatkowe informacje

Przy projektowaniu schematu ideowego Altium daje wiele narzędzi wspomagających ten proces. Wszystkich tych zagadnień nie uda mi się przedstawić w tym kursie. Nie uda mi się przedstawić nawet połowę z nich. Mimo wszystko do tego co zostało już napisane należy dodać jeszcze kilka rzeczy, które z pewnością będą przydatne. Wszystkie podane poniżej wskazówki zalecam poćwiczyć na osobnym dokumencie *.Sch tak aby nie modyfikować naszego projektu, który utworzyliśmy do tej pory.

Wstawianie elementu wieloczęściowego.

Istnieją elementy które mogą składać się z kilku niezależnych części. Jako przykład można podać element, który znajduje się w bibliotece Miscellaneous Devices.IntLib pod nazwą RES_PACK2. Odnajdźmy ten element. Tym razem uczynimy to inną drogą niż do tej pory. Klikamy na pasku narzędziowym w ikonę Place Part.

 

Polecenie Place Part

Polecenie Place Part

 

Po wydaniu polecenia otwiera się okno, w którym klikamy przycisk Choose, co powoduje otwarcie kolejnego okna o nazwie Browse Libraries, czyli przeglądarka bibliotek. Teraz możemy odnaleźć element Res Pack2. Jak widać przy elemencie widnieje znak „+” co oznacza, że składa się on z kilku mniejszych części. Klikając w ten znak rozwija nam się lista wszystkich elementów składowych. Wybieramy pierwszy element (Part A) i po uzupełnieniu we właściwościach elementu jego designatora, wstawiamy na schemat.

 

Wstawianie elementu wieloczęściowego

Wstawianie elementu wieloczęściowego

 

Wstawmy cztery takie elementy. Jak widać obok nazwy designatora pojawia się litera porządkowa. Podczas wstawiania automatycznie wstawiana jest kolejna litera. Gdyby w czasie wstawiania elementów przekroczyć ich maksymalną liczbę jaka mieści się w jednym komponencie (w naszym przypadku po wstawieniu elementu z literką H) designator zwiększa się o jeden i rozpoczynamy wstawianie elementów ponownie od litery A.

 

Przykład rozmieszczenia elementu wieloczęściowego

Przykład rozmieszczenia elementu wieloczęściowego

 

Jak widać na schemacie mamy kilka elementów, w tym przypadku rezystorów, jednak na płytce PCB będą „widziane” jako jeden element – drabinka rezystorowa. Oczywiście można zmieniać kolejność elementów np. z elementu A zrobić element C. Można to uczynić klikając na wybranym komponencie dwa razy lewym klawiszem myszki lub przed samym wstawieniem elementu kliknąć klawisz TAB. Wchodzimy do właściwości elementu i tam możemy klikając strzałką w lewo lub w prawo wybrać interesujący nas element. Obok klawiszy nawigacyjnych widzimy, który element mamy aktualnie wybrany oraz liczbę wszystkich elementów. Na poniższym zdjęciu czerwona ramka pokazuje, przyciski służące do zmiany kolejności.

 

Właściwości - zmiana kolejności elementów

Właściwości - zmiana kolejności elementów

 

Generalnie części całego elementu, które nie zostaną wstawione nie zostaną nigdzie podłączone, na PCB żaden sygnał nie zostanie doprowadzony do padów. Oczywiście jeżeli z pełną świadomością nie wstawiamy tych elementów to wszystko jest w porządku. Mimo wszystko aby być zgodnym ze sztuką projektowania zaleca się wstawiać częsci, które nie uczestniczą w działaniu układu. Pozwala to na większą kontrolę nad schematem. Wiemy, że dane elementy nie są podłączone bo je widzimy i zrobiliśmy to świadomie, a nie że ich nie podłączyliśmy bo o tym zapomnieliśmy. Są także sytuacje kiedy trzeba wstawiać na schemat części elementu, których nie używamy. Przykładem takim mogą być bramki logiczne. Jeżeli jednej z bramek w układzie scalonym nie używamy to wstawiamy ją na schemat. Wejścia bramki podłączamy do masy lub „plusa” zasilania. Wyjścia pozostają niepodłączone. Nie wolno pozostawiać wejść bramek i innych układów logicznych niepodłączonych tzw. wiszących wejść. Co do nieużywanych pinów wyjściowych układów i elementów pasywnych warto je oznaczyć czerwonym „X”. Polecenie, które wstawia takie czerowne „X” nosi nazwę Place No ERC. Polecenie to można wybrać z paska narzędzi.

 

Polecenie Place No ERC

Polecenie Place No ERC

 

Polecenie to od strony wizualnej informuje projektanta, że świadomie nie podłączył danych wyprowadzeń (a nie o nich zapomniał), a z drugiej strony jest to informacja dla kompilatora, żeby podczas kompilacji projektu nie zgłaszał ostrzeżeń lub błędów związanych z niepodłączonym wyprowadzeniem. Zatem zakładając, że w naszym przykładzie używamy tylko cztery rezystory, pozostałe cztery także wstawiamy na schemat i oznaczamy odpowiednio.

 

Dobra praktyka dla elementów wieloczęsciowych

Dobra praktyka dla elementów wieloczęsciowych

Wstawianie magistrali

Do wstawiania magistrali służy polecenie Place Bus znajdujące się na pasku narzędzi w górnej części programu. Rysowanie magistrali na schemacie ma charakter bardziej wizualny. Połączenia pomiędzy wybranymi punktami tworzą się na podstawie etykiet „Net” i to niezależnie od tego czy poprowadzimy magistralę czy nie. Mimo wszystko wykorzystanie magistrali czyni schemat bardziej czytelnym. Dodatkowo wprowadzenie tego elementu na schemat wymusza odpowiednie nazewnictwo połączeń na PCB. Doprowadzenia magistrali wstawiane są za pomocą polecenia Place Bus Entry.

Zobaczmy to wszystko na przykładach. Zanim jednak wstawimy magistralę pokażę jeszcze jedno przydatne polecenie, które pozwoli wstawić kilka elementów tego samego rodzaju za jednym zamachem. Na początku wstawmy rezystor na schemat i nazwijmy go np. R1. następnie skopiujmy go. Można to zrobić zaznaczając element (kliknąć jeden raz na elemencie lewym klawiszem myszki) a następnie kliknąć kombinację klawiszy ctrl+c. W tym momencie wydajemy polecenie Edit->Smart Paste…

 

Opcja Smart Paste...

Opcja Smart Paste...

 

W tym momencie pojawia się okienko, w którym definiujemy ile elementów chcemy wstawić. Dla potrzeb naszego przykładu wstawmy 8 elementów (rezystorów). Dlatego w sekcji Choose Paste Action powinno być zaznaczone Themselves czyli chcemy zrobić kopię elementu, który właśnie zaznaczyliśmy. Dalej w sekcji Paste Array zaznaczamy Enable Paste Array, co powoduje uaktywnienie się opcji poniżej. Powiedzmy, że chcemy wstawić rezystory jeden pod drugim. Dlatego interesuje nas, aby wstawiła się jedna kolumna z ośmioma wierszami złożona oczywiście z naszych rezystorów. Wpisujemy w sekcji Column (kolumny) w polu Count (ilość) liczbę 1. W sekcji Rows (wiersze) w polu Count (ilość) wpisujemy 8, w polu spacing (odstęp) wpisujemy np. 30 co oznacza, że elementy będą oddalone od siebie o 30 mils na schemacie. Dalej, w sekcji Text Increment w polu Primary wpisujemy wartość 1. Oznacza to, że designator elementu będzie zwiększany o 1.

Wstawianie tablicy elementów

Wstawianie tablicy elementów

 

Poniżej ukazany jest widok elementów podczas wstawiania. Aby odwrócić kolejność elementów wystarczy kliknąć literę „y” na klawiaturze. Spowoduje to odbicie lustrzane elementów względem osi Y.

Odwracanie wstawianych elementów

Odwracanie wstawianych elementów

 

Teraz kiedy już wiemy jak kopiować wielokrotnie elementy możemy wstawić kilka rezystorów tak jak poniżej.

 

Przykładowe rozmieszczenie elementów

Przykładowe rozmieszczenie elementów

 

W tym momencie możemy wstawić „wejścia” do magistrali, czyli elementy łączeniowe z magistralą. Wybieramy polecenie Place Bus Entry z paska zadań.

 

Polecenie: Place Bus Entry

Polecenie: Place Bus Entry

 

Łącząc odpowiednio „wejścia” magistrali możemy uzyskać coś na kształt poniższego rysunku. Przy wstawianiu tego i innych elementów pamiętajmy, że obracać elementy możemy za pomocą klawisza spacji. Bus Entry warto wstawić troszkę dalej od elementu z którym ma się łączyć magistrala, a następnie można podłączyć go z elementem za pomocą polecenia Place Wire, czyli tego samego, którym wstawiamy standardowe połączenia. Pozwoli to później na czytelne wstawienie etykiet.

 

Przykładowe podłączenie Bus Entry

Przykładowe podłączenie Bus Entry

 

Kolejnym krokiem jest wstawienie samej magistrali. Wybieramy zatem polecenie Place Bus.

 

Polecenie: Place Bus

Polecenie: Place Bus

 

Magistralę rysujemy tak aby przechodziła przez wszystkie Bus Entry. Oznaką, że magistrala poprawnie się łączy są charakterystyczne czerwone „x” przy każdym z „wejść” magistrali.

 

Magistrala podczas łączenia

Magistrala podczas łączenia

 

Poniżej przedstawiona jest magistrala już po narysowaniu.

 

Magistrala po podłączeniu

Magistrala po podłączeniu

 

Połączenie w takiej postaci jak powyżej jeszcze nie ma żadnego sensu. Widzimy połączone ze sobą elementy, jednak nie wiemy który z którym ma się konkretnie połączyć. Aby wprowadzić taką informację musimy wstawić etykietę Net Label. Wstawmy zatem odpowiednie etykiety. Powiedzmy, że wstawimy etykiety o nazwach AD1 do AD8. Wybieramy polecenie Place Net Label.

Polecenie: Place Net Label

Polecenie: Place Net Label

 

Przed wstawieniem pierwszej etykiety wchodzimy we właściwości elementu (klawiszem TAB) i nazywamy go przykładowo AD1. Wstawiamy etykiety. Należy zwracać uwagę, czy etykieta dobrze się połączyła – świadczy o tym czerwony „x” przy kursorze zaraz przed wstawieniem etykiety.

 

Wstawianie etykiet

Wstawianie etykiet

 

Na koniec tym samym poleceniem Place Net Label kładziemy etykietę na magistralę nadając jej nazwę. Nazwijmy naszą magistralę np. „AD..” dwie kropki za nazwą AD informują kompilator, że jest to magistrala o nieokreślonej z góry liczbie elementów. Możemy także nazwać magistralę „AD[1..8]” czyli definiujemy, że magistrala będzie posiadała osiem linii o nazwie od Ad1 do AD8. Włączenie w magistralę dziewiątego sygnału np. AD9 spowoduje błąd w drugim sposobie nazewnictwa. Poniżej schemat z nadaną nazwą dla magistrali.

 

Nazewnictwo magistrali - bez określania ilości sygnałów

Nazewnictwo magistrali - bez określania ilości sygnałów

lub

Nazewnictwo magistrali - zdefiniowana ilość sygnałów

Nazewnictwo magistrali - zdefiniowana ilość sygnałów

 

Jak nazywać magistralę? To zależy co chcemy osiągnąć. Jeśli chcemy wygodniej projektować i swobodnie dodawać sygnały do magistrali lepiej nazwać ją bez definiowania ilości sygnałów (linii). Jeśli natomiast z góry wiemy, że magistrala będzie miała określoną liczbę linii, która w trakcie projektowania na pewno się nie zmieni warto w nazwie określić ile elementów będzie na magistrali. Wówczas łatwiej będzie wychwycić błąd podczas projektowania.

Wypełnianie tabliczki znamionowej

Na sam koniec pokażę gdzie wypełnić tabliczkę znamionową schematu. Pokaże jak to zrobić na domyślnej tabeli Altiuma. Można oczywiście stworzyć swoją tabelę z dowolnymi parametrami – ale wykracza to poza ten kurs i nie zostanie to tutaj zaprezentowane.

Aby edytować parametry tabeli należy w dowolnym miejscu schematu kliknąć prawym klawiszem myszy a następnie wybrać: Options->Document Options…

 

Edycja tabeli na schemacie

Edycja tabeli na schemacie

 

Pojawia się okno z trzema zakładkami. W pierwszej zakładce Sheet Options możemy m.in. wybrać rozmiar arkusza (Standard Style) – domyślnie jest to arkusz A4, zdefiniować siatkę (grid) po której porusza się kursor oraz ustawiamy elementy(Snap) lub którą widzimy (Visable).

 

Zakładka Sheet Options

Zakładka Sheet Options

 

W zakładce Parameters wpisujemy dane które mają się pojawić w tabeli. Przykładowo wypełnione pola pokazane są poniżej.

 

Zakładka Parameters cz.1

Zakładka Parameters cz.1

 

Zakładka Parameters cz.2

Zakładka Parameters cz.2

W ostatniej zakładce – Units możemy wybrać system miar. Domyślnie ustawione są milsy (części cala). 1 mils = 0,001 cala (jedna tysiączna cala). Jeden cal to 2,54 cm. Przy projektowaniu warto pamiętać, że 40 mils ≈ 1mm.

Zakładka Units

Zakładka Units

 

Na tym zakończymy tę część kursu. Zapraszam do kolejnej części, która jest kontynuacją rozpoczętego tu mini projektu i traktuje o projektowaniu samej płytki PCB.

Skomentuj

*