Kurs EAGLE – Rozdział 3 – Rozpoczęcie pracy z programem

7 marca 2012, autor: kzmuda

Tworzenie projektów

Aby utworzyć nowy projekt, uruchamiamy program EAGLE. Standardowo zostanie otworzone okno Panelu Sterowania. Klikamy lewym przyciskiem myszy na znak „+” znajdujący się obok gałęzi Projects, a następnie na ten sam znak przy folderach examples i tutorial. W ten sposób w oknie zostanie wyświetlona zawartość tego folderu. Klikamy prawym przyciskiem myszy na tutorial i z menu kontekstowego wybieramy polecenie New Project.

Program utworzył nowy podfolder w gałęzi tutorial (Rys. 16). Wpisujemy dla niego dowolną nazwę (domyślnie jest nią najczęściej MyProject lub New_Project_1). Nowo utworzony podfolder będzie zawierał wszystkie pliki danych należące do tego projektu. Istnieje również możliwość zdefiniowania dodatkowych podfolderów.

 

Rys. 16 - Tworzenie projektu

Rys. 16 - Tworzenie projektu

 

Jeżeli nasze projekty będą przechowywane w innym miejscu na dysku twardym niż to, które określone jest domyślnie, to w takiej sytuacji konieczne staje się dokładne zdefiniowanie ścieżki dostępu do foldera, w którym te projekty będą przechowywane. W tym celu klikamy odpowiednio na menu Options/Directories, a następnie zmieniamy ścieżkę dostępu w polu Projects.

Aktywny projekt jest zaznaczany w Panelu Sterowania zieloną kropką. Po ponownym uruchomieniu aplikacji ładowane są poprzednie ustawienia. Ostatnio używany projekt oraz zdefiniowane przez użytkownika ustawienia zapisywane są (w wersji na platformę Windows) do pliku eaglerc.usr znajdującego się w katalogu Moje dokumenty.

Przed rozpoczęciem samodzielnej pracy z programem EAGLE najpierw należy zapoznać się z przykładowymi projektami przygotowanymi przez autorów programu. W tym celu zalecane jest skopiowanie ich do nowo utworzonego przez nas folderu. Aby to uczynić wyświetlamy zawartość folderu tutorial. Następnie przytrzymując klawisz CTRL przeciągamy do nowo utworzonego folderu pliki: demo1.sch, demo2.sch oraz demo2.brd. Przytrzymanie klawisza CTRL powoduje, iż pliki te nie są przenoszone, a jedynie kopiowane do innego folderu.

Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na którymkolwiek ze skopiowanych plików spowoduje jego otwarcie, a tym samym uruchomienie Edytora schematów ideowych (dla plików z rozszerzeniem *.sch) bądź Edytora płytek drukowanych (dla plików z rozszerzeniem *.brd). Jeżeli program zamkniemy za pomocą kombinacji klawiszy ALT+X lub klikając na File/Exit, to po jego ponownym uruchomieniu zostaną odtworzone poprzednie ustawienia okien edytora.

Wczytywanie plików EAGLE

Po uruchomieniu programu czekamy, aż zostanie wyświetlony Panel Sterowania. Następnie rozwijamy gałęzie drzewa Project/exemples/tutorial/MyProject. Zostanie wyświetlona zawartość podfolderu MyProject. Klikamy dwukrotnie na pliku demo2.brd. Innym sposobem jest również wybranie odpowiednio File/Open/Board. W obu przypadkach wraz z plikiem demo2.brd (płytka drukowana) zostanie równocześnie otwarty plik demo2.sch (schemat elektryczny).

Wybieranie warstw do wyświetlania

Rysowane w programie EAGLE projekty mogą zawierać elementy rozmieszczone na różnych warstwach. Aby uzyskać pełny rezultat niektóre warstwy są łączone razem. Na przykład kombinacja warstw Top, Pad i Via jest używana do generowania kliszy dla strony druku. W rezultacie kombinacja warstw Bottom, Pad i Via jest używana do generowania kliszy dla strony lutowania. Warstwa Pad zawiera otwory dla połączeń komponentów oraz przelotki potrzebne, gdy ścieżka sygnałowa przechodzi na inną warstwę.

Otwieramy plik demo2.brd używając do tego poleceń z menu File/Open/Board. Następnie wybieramy ikonę

DISPLAY Ikona: DISPLAY

znajdującą się na pasku narzędziowym poleceń. Zaznaczone warstwy zostaną wyświetlone. Klikając na numer warstwy możemy powodować jej naprzemienne włączanie lub wyłączanie. Przyciski All i None włączają lub wyłączają wszystkie ścieżki. Zaznaczając/odznaczając warstwę 21 tPlace warstwy 23 tOrigins, 25 tNames, 27 tValues, 51 tDocu zostają również zaznaczone/odznaczone. To samo dotyczy warstwy 22 bPlace.

Bardzo ważne: Komponenty w warstwie 1 Top mogą być tylko przenoszone lub zaznaczane na rysunku, jeżeli warstwa 23 tOrigins jest włączona. To samo dotyczy komponentów na warstwie 16 Bottom i 24 bOrigins.

Aby wybrać pewną warstwę w menu Display należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na nazwie tej warstwy. Następnie możemy użyć przycisku Change, aby zmodyfikować takie wartości jak: nazwa, kolor i styl wypełnienia.

Aby dowiedzieć się więcej na temat komendy DISPLAY należy skorzystać z pomocy programu. W tym celu należy kliknąć odpowiednio menu Help/General. Następnie klikamy na Indeks i wpisujemy: DISPLAY. Tak samo postępujemy w przypadku każdej innej komendy lub funkcji programu.

Ustawienia siatki i jednostki

Schematy powinny być zawsze rysowane w siatce 0,1 cala (2,54 mm). Wymagają tego biblioteki, które definiowane są dla takich właśnie ustawień. Siatka dla projektów płytek jest z góry definiowana przez użyte komponenty i złożoność płytki.

Siatka i jednostka ustawiane są za pomocą polecenia GRID. Aby je wywołać należy kliknąć na ikonę

GRID Ikona: GRID

znajdującą się na pasku narzędziowym poleceń lub wpisać polecenie Grid w linii poleceń. Wszystkie wartości są podawane w aktualnie wybranej jednostce. Szczegółowe informacje na temat polecenia GRID znajdują się w pomocy programu.

Dla wszystkich ustawień okna Design Rules (Edit/Design Rules…) można używać wartości wyrażonych w milsach lub milimetrach (1mil = 1/1000 cala). Jednostką domyślną jest mil. Jeżeli użytkownik preferuje pracę w milimetrach należy po prostu dodać do wartości miano jednostki (na przykład 0,2 mm). Najczęściej używane wartości przedstawia poniższa tabela (Tab. 3).

 cal mil milimetr
 0,008  8  0,2032
 0,010  10  0,2540
 0,012  12  0,3048
 0,016  16  0,4064
 0,024  24  0,6096
 0,032  32  0,8128
 0,040  40  1,0160
 0,050  50  1,2700
 0,100  100  2,5400

Okno dialogowe GRID pozwala ustawić alternatywną siatkę, która może być aktywowana przez naciśnięcie klawisza ALT w oknie edytora.

Skomentuj

*