Kurs EAGLE – Rozdział 4 – Obwody, koła, łuki, prostokąty i tekst

10 marca 2012, autor: kzmuda

Obwody, koła, łuki, prostokąty oraz tekst tworzone są za pomocą poleceń: WIRE, CIRCLE, ARC, RECTANGLE oraz TEXT. Z jednej strony obiekty te służą jako czyste rysunki dla symboli, obudów i ramek. Z drugiej strony mogą one pełnić specjalne funkcje, takie jak definiowanie zabronionych obszarów.

Na początek należy utworzyć nowy schemat. W tym celu zamykamy wszystkie okna i w Panelu Sterowania wybieramy odpowiednio File/New/Schematic. W ten sposób został utworzony nowy plik schematu o nazwie untitled.sch. Normalnie nigdy nie powinno się zapisywać pliku pod nazwą untitled, dlatego wybieramy odpowiednio File/Save as, aby zapisać plik pod inną nazwą. Następnie powiększamy okno edytora.

Polecenie WIRE

Polecenia WIRE używa się do rysowania linii. Aby narysować linię należy wybierać ikonę

WIRE ikona: WIRE

znajdującą się na pasku narzędziowym poleceń. Wszystkie parametry dotyczące tego polecenia możemy ustawić na pasku parametrów. Następnie zaznaczamy w polu wyboru warstwy warstwę 94 Symbols. Na tej warstwie możliwe jest rysowanie prostokątów.

Rys. 17 - Pasek narzędzi

Rys. 17 - Pasek narzędzi

Parametry polecenia WIRE

Określamy punkt startowy klikając lewym przyciskiem myszy. Następnie przesuwamy kursor w górę i w prawo i klikamy kilka razy prawym przyciskiem myszy. Tym sposobem zostanie narysowana linia z zagięciami. Oprócz linii ukośnych i prostopadłych zajdziemy również łuki 90-stopniowe i łuki dowolnie definiowane.

W Edytorze schematów luki mogą być wybierane tylko za pomocą paska parametrów. Nie ma możliwości wybierania rodzaju łuku za pomocą prawego przycisku myszy.

Trzymając klawisz CTRL możemy przełączać pomiędzy obwodami. Aby ustalić położenie połączenia wyświetlanego w kwadracie, wciskamy lewy przycisk myszy. Przesuwamy kursor do punktu początkowego i klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, aby poprowadzić linię. Powinniśmy zobaczyć prostokątną obwolutę. Klikając prawym przyciskiem myszy możemy utworzyć kąt pomiędzy segmentami obwodu. Jest to bardziej efektywne niż używanie symboli znajdujących się na pasku parametrów.

Uwaga: Nie należy używać polecenia WIRE do rysowania sieci i szyn na schemacie. Do tego celu służą polecenia NET oraz BUS.

W edytorze płytek drukowanych:

Jeśli linie (polecenie WIRE) są umieszczone na warstwach: Top, Bottom lub Route2…15 program EAGLE potraktuje je jako elektrycznie połączone ścieżki. Linie rysowane za pomocą polecenia WIRE służą do rysowania krawędzi płytek.

Zmiana szerokości linii

Tak długo jak aktywne jest polecenie WIRE, możemy wybrać szerokość linii posługując się polem combo box na pasku parametrów lub oddzielając każdy segment wprowadzić odpowiednią wartość. Aby zmienić szerokość linii istniejącego obiektu wybieramy ikonę

CHANGE ikona: CHANGE

znajdującą się pasku narzędziowym poleceń. Obok ikony zostanie wyświetlone menu. Klikamy na WIDTH. Zostanie wyświetlone kolejne menu, które ukaże gdzie zaznaczona jest aktualna wartość. Wybieramy pożądaną wartość klikając lewym przyciskiem myszy, a następnie klikamy na obiekcie, który chcemy zmienić.

Aby zmienić szerokość linii na wartość, która nie jest wyświetlona w menu polecenia CHANGE, klikamy pole … i wprowadzamy wartość w oknie Change Width. W alternatywie pozostaje również użycie linii poleceń do wprowadzenia wartości, na przykład:

CHANGE WIDTH 0.017

Po wpisaniu polecenia naciskamy klawisz ENTER (tak samo postępujemy w przypadku innych poleceń wpisywanych w linii poleceń). Następnie klikamy odpowiedni fragment obwodu lub rozpoczynamy rysowanie nowego obwodu.

Aby zmienić styl linii klikamy lewym przyciskiem myszy na CHANGE, a następnie Style. Wybieramy styl i klikamy na obwód, który chcemy zmienić.

Zmiana obiektu na inną warstwę

Aby przenieść obiekt (na przykład fragment obwodu) na inną warstwę klikamy lewym przyciskiem myszy na CHANGE, a następnie na Layer… . Wybieramy docelową warstwę, na przykład 94 Symbols poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Następnie klikamy na OK i poprzez kliknięcie wybieramy obiekt. Niektóre obiekty, takie jak szyny lub sieci, nie mogą być przenoszone na inną warstwę, ponieważ posiadają szczególne znaczenie.

Funkcja UNDO/REDO

Jedną z bardziej użytecznych cech programu EAGLE jest nieograniczona funkcja UNDO. Możemy jej używać dowolną ilość razy. Ile razy klikniemy na ikonę

UNDO Ikona: UNDO

tyle razy zostanie cofnięte wykonane wcześniej zadanie. Aby ponowić zadanie cofnięte przez funkcję UNDO należy kliknąć ikonę

REDO ikona: REDO .

Funkcja REDO jest również nieograniczona.

Polecenie CIRCLE

Aby uaktywnić polecenie CIRCLE, które służy do rysowania okręgów, klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonie

CIRCLE Ikona: CIRCLE .

Program EAGLE wymaga dwóch kliknięć myszy do narysowania okręgu. Pierwsze kliknięcie ustala środek okręgu, drugie natomiast definiuje jego promień.

Umieszczamy kursor w dowolnym punkcie rastra i klikamy lewym przyciskiem myszy. Przeciągamy kursor o kilka punktów rastra w prawo. Gdy rysowany okrąg ma już odpowiednią średnicę, klikamy lewym przyciskiem myszy, aby zaakceptować rozmiar okręgu i jednocześnie zakończyć wykonywanie polecenia. Rozmiar linii okręgu może być zmieniany w taki sam sposób, jaki opisywany był wcześniej dla obwodów. Okrąg narysowany linią o średnicy 0 będzie wypełniony.

Istnieje również możliwość rysowania okręgu za pomocą wartości współrzędnych. Poniższy przykład pokazuje jak wykonać okrąg o współrzędnych x=10, y=25 oraz o promieniu 15 mm.

Na początek należy ustawić jednostkę rastra na milimetry. W tym celu w linii poleceń wpisujemy:

GRID MM

Następnie wpisujemy:

CIRCLE (10 25) (10 40)

lub

CIRCLE (10 25) (10 10)

Druga para współrzędnych opisuje dowolną lokalizację obwodu. Możliwe jest więc opisanie jednego okręgu przy pomocy kilku wartości. Aby dowiedzieć się więcej na temat polecenia CIRCLE naciskamy klawisz F1 (polecenie CIRCLE musi być aktywne) lub wpisujemy w linii poleceń:

HELP CIRCLE

Aby zakończyć działanie polecenia klikamy na ikonę CANCEL oznaczoną znakiem STOP lub aktywujemy inną funkcję. Naciśnięcie klawisza ESC powoduje odłączenie obiektów od kursora.

Polecenie ARC

Aby uaktywnić polecenie ARC, które służy do rysowania łuków, wybieramy ikonę

ARC Ikona: ARC

znajdującą się na pasku narzędziowym poleceń. Łuk definiowany jest za pomocą trzech kliknięć myszy: pierwsze definiuje łuk startowy, drugie – średnice, a trzecie określa końcowy punkt.

Umieszczamy kursor w pożądanym punkcie startowym i klikamy lewym przyciskiem myszy. Następnie przesuwamy kursor kilka jednostek rastra w prawo pozostawiając tą samą współrzędną Y. Wyświetlony okrąg wskazuje średnicę łuku. Klikamy lewym przyciskiem myszy. W tym momencie okrąg stanie się łukiem. Klikając prawym przyciskiem myszy możemy również określić kierunek łuku. Za pomocą myszy możemy również zwiększać lub zmniejszać rozmiar łuku. Po ustaleniu pożądanej formy klikamy lewym przyciskiem myszy, aby zatwierdzić łuk. Parametry flat i round określają kształt zakończenia łuku. Więcej informacji na temat polecenia ARC znajdziemy w pomocy programu. Wszystko to może być również wykonane z pomocą funkcji WIRE.

Polecenie RECT

Polecenie RECT służy do rysowania prostokątów wypełnionych wewnątrz. Aby uaktywnić polecenie wybieramy ikonę

RECT Ikona: RECT

znajdującą się na pasku narzędzi poleceń. Aby narysować prostokąt potrzebne są dwa kliknięcia myszą: pierwsze określa pierwszy wierzchołek prostokąta, drugie – wierzchołek leżący naprzeciwko.

Umieszczamy kursor w miejscu gdzie chcemy umieścić pierwszy wierzchołek, a następnie klikamy lewy przycisk myszy. Przesuwamy kursor w prawo i do góry. Kiedy prostokąt osiągnie pożądany kształt i rozmiar klikamy ponownie, aby go zatwierdzić. Prostokąt jest wypełniony warstwą, na której się znajduje. Więcej informacji na temat polecenia RECT znajdziemy w pomocy programu.

Polecenie TEXT

Polecenie TEXT służy do umieszczanie tekstów w projekcie. Aby je uaktywnić z paska narzędzi poleceń wybieramy ikonę

TEXT Ikona: TEXT .

Wprowadzamy pożądany tekst i klikamy na OK. Następnie umieszczamy tekst klikając lewym przyciskiem myszy na miejscu, w którym chcemy go usytuować. Kopia tego tekstu jest przymocowana do kursora. Aby zakończyć umieszczanie tekstu uruchamiamy kolejne polecenie lub klikamy na ikonę ze znakiem STOP. Aby umieścić inny tekst wprowadzamy go i potwierdzamy klawiszem ENTER. Tekst zostanie wyświetlony w linii poleceń.

Teksty zawierające spację lub średniki powinny być ograniczone pojedynczymi cudzysłowami, na przykład:

‘To jest tekst’

Aby zmienić rodzaj czcionki klikamy na ikonę CHANGE, a następnie z rozwiniętego menu wybieramy Font. Program EAGLE obsługuje czcionki: wektorowe, proporcjonalne oraz czcionki o ustalonej szerokości. Aby zmienić rozmiar czcionki klikamy na ikonę CHANGE, a następnie wybieramy Size. Z rozwiniętego menu wybieramy wartość lub wpisujemy ją w linii poleceń (wpisaną wartość zatwierdzamy klawiszem ENTER) i klikamy lewy dolny narożnik tekstu. W tekstach odwróconych punkt początkowy może być przesunięty do prawego rogu. Teksty na schematach są zawsze umieszczone tak, że możliwe jest ich czytanie od przodu lub od prawej strony. Edytor płytek drukowanych umożliwia wyświetlanie napisów w dowolnym miejscu. Do umieszczania napisów we wszystkich kierunkach służy flaga Spin. Jest ona umieszczona w linii poleceń podczas korzystania z poleceń: TEXT, MOVE lub ROTATE.

Aby zmienić napis klikamy na CHANGE, a następnie Text. W dalszej kolejności klikamy na punkt początkowy tekstu. Edytujemy tekst i klikamy na OK. Istnieje również możliwość zmiany szerokości linii w tekście względem wysokości czcionki wektorowej. W tym celu klikamy na CHANGE, a następnie Ratio. Szczegółowe informacje na temat poleceń TEXT i CHANGE znajdują się w pomocy programu.

Zmienne tekstowe

Jeżeli umieścisz tekst

>SHEET

ten ciąg znaków będzie zastępowany przez numer bieżącego arkusza, na przykład 1/1 (arkusz 1, wszystkich arkuszy 1). Program EAGLE oferuje numery podobnych zmiennych, na przykład data/czas, które informują o ostatnich zmianach w pliku (>LAST_DATE_TIME) lub wykonanym wydruku (>PLOT_DATE_TIME). Biblioteki są definiowane ze zmiennymi tekstowymi dla nazwy (>NAME) oraz wartości (>VALUE) elementu. Dla symboli natomiast, możemy używać >PART oraz >GATE.

Skomentuj

*